A Magyar Ki.r Földtani Intézet évi jelentése - 1886. - REAL-J

törekedett egy és ugyanazon czél elérésére, s a ki egykor sőt egyenesen az ... laza kavics, melyet meszes kötőszer, mint a konglomerátnál, nem tart már.

A Magyar Ki.r Földtani Intézet évi jelentése - 1886. - REAL-J - összefüggő

törekedett egy és ugyanazon czél elérésére, s a ki egykor sőt egyenesen az ... laza kavics, melyet meszes kötőszer, mint a konglomerátnál, nem tart már.

tárgyával foglalkozott; 2. a Zalatnán felállítandó kőfaragó-iskola részére ... továbbá a szóda csökkenti a talaj kapilláris képességét, nagyon agyagos tala.

zsarnói márványnyal; rudnói Rudnay Béla kir. államrendőrségi főkapitány ... Ugyanazt a dőlést (KDK és NyÉNy) 30—40°, de 60° a. is, a Yidalyra (Kos.

palában kevés vaskóvand mutatkozott, minek azonban praktikus értéke nem volt. A diasz-kvarczit a Seredni-rikában a vasgyár részére aknáztatik ki jelenleg.

kapitányságnak ezeket előterjesztő jelentése folytán immár harmadízben ... A középső-liasz alsó részének is meg van a nyoma, miután a gyűjtött.

Úr 0 N a g y m é l t ó s á g á n a k s z . miniszteri rendelete következtében, a ... homokkőpadokkal felváltva, éj szak-éj szakkelet felé dűlve.

Az ópécskai önálló mezőgazdasági ism. iskola „ 48 ... nos azon kőzettel, melyet egy évvel azelőtt földpátszemes quarczitos.

kedésekre, telegdi R oth Lajos f. é. május havában ismét lerándult Krassó- ... A csiszoló korongok mindegyike egy felül alkalmazott szánka segít.

A «Mittheilungen a. d. Jahrbuche d. königl. ung. geologischen. Anstalt*-bán: ... megerősíteni, hogy ez eredeti homoksziget, a mit különben — mint az 1.

Földtani Intézet tagjai és megbizottai által a lefolyt nyá ... márgapadokban azonban erre fokozatosan növekedik a belémosott kavics zárványok mennyisége.

s ü r g ő s e b b f e l a d a t n a k j e l e n t e t t e ki az é r t e k e z l e t az át* nézete s, valamint a készen levő részletes térképek ki a*.

A jfalucska melletti podliszkom völgy ércelöfordulásainak vázlata . SKIZZE DES ERZVORKOMMENS IM PODLISZKOM-TALE BEI ÁJFALUCSKA. Mérték:.

előfordulnak még egyebek közt a Congena ornithopsis B r u s., Melánia vásárhelyii H a n t k., ... Der Gehalt an Bithumen beginnt mit zunehmender. Porosität.

lelőhelyeink igen alapos földtani elemzését tűzte ki főcélul. Munkatársaink ... a zengövárkonyi vasércelőfordulás, Lengyel E. a N ógrádszokolya környéki.

Chemikusok Egyesületének alelnöke, a magyar földtani s a kir. m. termé ... ennélfogva fiatalabb volta kétségtelen; a lőrinci pedig állítólag régibb.

27 дек. 1976 г. ... 19,5 + 1,4. 337. Kisbattyán-1. sz. f. 357,5 — 365,0 m, b. 2. 19,7 + 1,4 riolittufa. 207. Szászvár, Szekernye-völgy, riolittufa. t. k..

szakiak. b) Kisebb traveriinoelőfordnlások. Az ÉÉNv—DDK-i irányú vonulat mentén tovább haladva DDK-felé, az ürömi országúton túl, a <5-234 táján.

7 formations are distinguished, our geologists have thoroughly mapped 41 ... A k ö z é p s ő k r é t a képződmények vizsgálatára (Knauer J.) jelentős erőt.

úgy volt végezhető, hogy az akna fenekén lévő fúrt lyuk szájára egy ki ... Miként az egész tárnarészt, ezt is tiszta kaolinban haj tották.

homok ;. 8.30—10-50 » = sárga, kissé homokos agyag márgagumókkal, vasas és gleyes erekkel ; ... o-3°— 5-40 » = sárga futóhomok (partidüne homok) ;.

(1. VII. k., Vörösmarty-utcza 10/B. sz.) Szontagh Tamás, bölcs, tudor, ... homokkő lép fel 40° alatt DN.y-ra dűlve, míg az említett havas főcsúcsát.

iskola parancsnoks. megkeresésére, véleményezte H alaváts Gy . (353.) 0. z o r a (Tolna m.) ... A Csiki hegyek vonulatának ÉK-i végződését a Hodhfranken-.

Balogh K. pedig — Mészáros M. segítségével — Répáshuta környékén vitte előbbre 1: 5000-es műszeres térképezéssel a hegység K-i részéből kiinduló részletes ...

International Geological Expedition in Mongolia, No 4 team from 1985 to1990. ... GYURICZA GY., GAÁL L. 2014: A barlangrendszer keletkezése és fejlődése.

sz. tározón található lúgos vizű tó felmérése geofizikai módszerekkel. — A neszmélyi VIII. sz. tározó anyagára vonatkozó ta- lajmechanikai vizsgálatok ...

nyek térképe és a jura képződmények vastagsága,. — Az Északi-középhegység földtani ... logical parameters - amount and quality of the rainfall, air.

Ez évben C s o b á n k a , P i l i s s z e n t l á s z l ó , S z e n t e n d r e , S z ö d és. Váczrátót kerültek bejárásra Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyébén.

1903. sz. alatt kö zölte az intézettel, hogy tekintettel azon kiváló érdemekre, melyeket semsei dr. Semsey A ndor főrendiházi tag, az intézet ...

vicardium (Tr.) sp. pagyobb alak a Tr. pannonicum Va d . alak ... majdnem mindig megvan a Congeria-réteg 1—2 dm, de néha 1—2 m ... V á r p a l o t a .

Szerkeszti: Dr. Lóczy Lajos igazgató közreműködésével a magyar- ... 1 ó c z i L ó c z y Lajos, a közgazdasági geológia ny. r. ... Turriliteszes mái^ga.

hotyka községek, ENy-on a Katuska, Sinkatető, Nagyhallgató-hegy és Fekete-hegy csúcsai. Területünkre vonatkozó legrégibb geológiaiadat H. W o l f 1869-ben ...

ez a reciprok rács — és ennek szimmetriája ugyanaz, mint az eredeti rácsé. A Bragg-egyenlet geometriai jelentése. Az la. ábrán egy egység sugarú körben egy ...

ség Egyesület foto-, Cseh-Németh József festmény- és. Kriván Pál – Szónoky Miklós konkréció ... földtani térképezést hajtott végre a lábatlani Bersek-hegy.

parvenus à leur maturité pour édition aux années 1955—56, 1957—58, ... A másik lelőhely Velem községtől É-ra van, ahol felszíni törmelék.

Lt- • • •• 1 Homokos agyag (. L ig n it e s a g y a g g * * * I D u rra h á n cs. -ídLsJ Homokos kavics. Összeadó homok i ^. Ш - I Agyagos /szagos.

környékének területén a csatolt térkép szerint módosítani kell. ... érc alatt megjelenő, zöld agyaggal váltakozó, barna agyaghoz hasonló kar.

E murvás perlitnek homokká széthullása a maré- kanitra emlékeztet azzal a különbséggel, ... A fűzfő—akali—révfülöp—keszthelyi tórészben mélyített kutatófúrá.

portba tartoznak azok a sejtek, amelyek az ebihalrajok és más állatok ... Mint említettük, a Fucideák (Chondriteszek) rendszertana még nincs kidolgozva.

húzódik, amitől É-ra vulkáni struktúrák nem ismerhetők ... LESS GY., GULÁCSI Z. 1994: A Pa–8/87 nagyfelbontóképességű ... Global Link, 1. (2) p. 4.

mining site in the Mátra Mountains, North-eastern Hungary. ... 1997: Zonation of the Mediterranean Upper Paleocene ... ghajlat jellege. R égészeti korok.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.