A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése - 1905.

Ez évben C s o b á n k a , P i l i s s z e n t l á s z l ó , S z e n t e n d r e , S z ö d és. Váczrátót kerültek bejárásra Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyébén.

A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése - 1905. - összefüggő

Ez évben C s o b á n k a , P i l i s s z e n t l á s z l ó , S z e n t e n d r e , S z ö d és. Váczrátót kerültek bejárásra Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyébén.

nyek térképe és a jura képződmények vastagsága,. — Az Északi-középhegység földtani ... logical parameters - amount and quality of the rainfall, air.

1903. sz. alatt kö zölte az intézettel, hogy tekintettel azon kiváló érdemekre, melyeket semsei dr. Semsey A ndor főrendiházi tag, az intézet ...

Földtani Intézet tagjai és megbizottai által a lefolyt nyá ... márgapadokban azonban erre fokozatosan növekedik a belémosott kavics zárványok mennyisége.

palában kevés vaskóvand mutatkozott, minek azonban praktikus értéke nem volt. A diasz-kvarczit a Seredni-rikában a vasgyár részére aknáztatik ki jelenleg.

Úr 0 N a g y m é l t ó s á g á n a k s z . miniszteri rendelete következtében, a ... homokkőpadokkal felváltva, éj szak-éj szakkelet felé dűlve.

E murvás perlitnek homokká széthullása a maré- kanitra emlékeztet azzal a különbséggel, ... A fűzfő—akali—révfülöp—keszthelyi tórészben mélyített kutatófúrá.

Szerkeszti: Dr. Lóczy Lajos igazgató közreműködésével a magyar- ... 1 ó c z i L ó c z y Lajos, a közgazdasági geológia ny. r. ... Turriliteszes mái^ga.

portba tartoznak azok a sejtek, amelyek az ebihalrajok és más állatok ... Mint említettük, a Fucideák (Chondriteszek) rendszertana még nincs kidolgozva.

A «Mittheilungen a. d. Jahrbuche d. königl. ung. geologischen. Anstalt*-bán: ... megerősíteni, hogy ez eredeti homoksziget, a mit különben — mint az 1.

zsarnói márványnyal; rudnói Rudnay Béla kir. államrendőrségi főkapitány ... Ugyanazt a dőlést (KDK és NyÉNy) 30—40°, de 60° a. is, a Yidalyra (Kos.

Lt- • • •• 1 Homokos agyag (. L ig n it e s a g y a g g * * * I D u rra h á n cs. -ídLsJ Homokos kavics. Összeadó homok i ^. Ш - I Agyagos /szagos.

kapitányságnak ezeket előterjesztő jelentése folytán immár harmadízben ... A középső-liasz alsó részének is meg van a nyoma, miután a gyűjtött.

törekedett egy és ugyanazon czél elérésére, s a ki egykor sőt egyenesen az ... laza kavics, melyet meszes kötőszer, mint a konglomerátnál, nem tart már.

Az ópécskai önálló mezőgazdasági ism. iskola „ 48 ... nos azon kőzettel, melyet egy évvel azelőtt földpátszemes quarczitos.

ez a reciprok rács — és ennek szimmetriája ugyanaz, mint az eredeti rácsé. A Bragg-egyenlet geometriai jelentése. Az la. ábrán egy egység sugarú körben egy ...

hotyka községek, ENy-on a Katuska, Sinkatető, Nagyhallgató-hegy és Fekete-hegy csúcsai. Területünkre vonatkozó legrégibb geológiaiadat H. W o l f 1869-ben ...

környékének területén a csatolt térkép szerint módosítani kell. ... érc alatt megjelenő, zöld agyaggal váltakozó, barna agyaghoz hasonló kar.

kedésekre, telegdi R oth Lajos f. é. május havában ismét lerándult Krassó- ... A csiszoló korongok mindegyike egy felül alkalmazott szánka segít.

vicardium (Tr.) sp. pagyobb alak a Tr. pannonicum Va d . alak ... majdnem mindig megvan a Congeria-réteg 1—2 dm, de néha 1—2 m ... V á r p a l o t a .

ség Egyesület foto-, Cseh-Németh József festmény- és. Kriván Pál – Szónoky Miklós konkréció ... földtani térképezést hajtott végre a lábatlani Bersek-hegy.

parvenus à leur maturité pour édition aux années 1955—56, 1957—58, ... A másik lelőhely Velem községtől É-ra van, ahol felszíni törmelék.

tárgyával foglalkozott; 2. a Zalatnán felállítandó kőfaragó-iskola részére ... továbbá a szóda csökkenti a talaj kapilláris képességét, nagyon agyagos tala.

húzódik, amitől É-ra vulkáni struktúrák nem ismerhetők ... LESS GY., GULÁCSI Z. 1994: A Pa–8/87 nagyfelbontóképességű ... Global Link, 1. (2) p. 4.

s ü r g ő s e b b f e l a d a t n a k j e l e n t e t t e ki az é r t e k e z l e t az át* nézete s, valamint a készen levő részletes térképek ki a*.

27 дек. 1976 г. ... 19,5 + 1,4. 337. Kisbattyán-1. sz. f. 357,5 — 365,0 m, b. 2. 19,7 + 1,4 riolittufa. 207. Szászvár, Szekernye-völgy, riolittufa. t. k..

mining site in the Mátra Mountains, North-eastern Hungary. ... 1997: Zonation of the Mediterranean Upper Paleocene ... ghajlat jellege. R égészeti korok.

előfordulnak még egyebek közt a Congena ornithopsis B r u s., Melánia vásárhelyii H a n t k., ... Der Gehalt an Bithumen beginnt mit zunehmender. Porosität.

homok ;. 8.30—10-50 » = sárga, kissé homokos agyag márgagumókkal, vasas és gleyes erekkel ; ... o-3°— 5-40 » = sárga futóhomok (partidüne homok) ;.

iskola parancsnoks. megkeresésére, véleményezte H alaváts Gy . (353.) 0. z o r a (Tolna m.) ... A Csiki hegyek vonulatának ÉK-i végződését a Hodhfranken-.

úgy volt végezhető, hogy az akna fenekén lévő fúrt lyuk szájára egy ki ... Miként az egész tárnarészt, ezt is tiszta kaolinban haj tották.

Balogh K. pedig — Mészáros M. segítségével — Répáshuta környékén vitte előbbre 1: 5000-es műszeres térképezéssel a hegység K-i részéből kiinduló részletes ...

Geokémiai Adatbázis feltöltése, a Carlin típusú arany- ércesedés kutatása. ... lános iskola szervezett Földtani természetvédelmi tábort.

Chemikusok Egyesületének alelnöke, a magyar földtani s a kir. m. termé ... ennélfogva fiatalabb volta kétségtelen; a lőrinci pedig állítólag régibb.

7 formations are distinguished, our geologists have thoroughly mapped 41 ... A k ö z é p s ő k r é t a képződmények vizsgálatára (Knauer J.) jelentős erőt.

lelőhelyeink igen alapos földtani elemzését tűzte ki főcélul. Munkatársaink ... a zengövárkonyi vasércelőfordulás, Lengyel E. a N ógrádszokolya környéki.

(1. VII. k., Vörösmarty-utcza 10/B. sz.) Szontagh Tamás, bölcs, tudor, ... homokkő lép fel 40° alatt DN.y-ra dűlve, míg az említett havas főcsúcsát.

A jfalucska melletti podliszkom völgy ércelöfordulásainak vázlata . SKIZZE DES ERZVORKOMMENS IM PODLISZKOM-TALE BEI ÁJFALUCSKA. Mérték:.

szakiak. b) Kisebb traveriinoelőfordnlások. Az ÉÉNv—DDK-i irányú vonulat mentén tovább haladva DDK-felé, az ürömi országúton túl, a <5-234 táján.

International Geological Expedition in Mongolia, No 4 team from 1985 to1990. ... GYURICZA GY., GAÁL L. 2014: A barlangrendszer keletkezése és fejlődése.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.